تعیین محل منبع ایجاد اغتشاش با استفاده از روش تبدیل فوریه گسسته با حذف مؤلفه DC میراشونده
نویسندگان:
سعید رحمانی - مهدی انبارلویی - حیدرعلی شایانفر
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink