تأثیر CVT با مدار کاهنده فرورزونانس غیرفعال بر سیگنال های ورودی رله دیستانس 
نویسندگان:
حمزه روغنیان جهرمی -  سیدمحمد شهرتاش
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink