هماهنگی بهینه رله هاي اضافه جریان و دیستانس توسط مدل ترکیبی CLA-PSO
نویسندگان:
علی اکبر مطیع بیرجندی -  محسن پورفلاح 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink