تعیین محل خطا در شبکه های انتقال با استفاده از حداقل واحدهای اندازه گیر فاز 
نویسندگان:
سیدسیاوش گرامیان - حسین عسکریان ابیانه - سیدحسام الدین صادقی - کاظم مظلومی
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink