تحلیل آماری وقوع خطا و اتصال کوتاهها در شبکه فشار قوی ایران 
نویسندگان:
حمید جوادی - محمد اخلاقی
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink