استفاده از الگوريتمهاي تكاملي براي طراحي بهينه سيستم زمين
نویسندگان:
هادی زاهدی -  سعید امیری
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink