ارایه یک طرح مدیریت کلید جدید برای سیستم اسکادا
نویسندگان:
عبدالحسین رضائی -   پرویز کشاورزی -  زهرا مروج
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink