بررسی تاثیر خطای پنهان حفاظت دیستانس بر گسترش خاموشی در سیستم های قدرت و ارائه روشی برای کاهش ریسک خاموشی 
نویسندگان:
محمدرضا آقامحمدی - میثم زارع - علی مقامی
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink