تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوایی / کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی
نویسندگان:
حمید افرادی - جواد ساده
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink