بررسی اثر مقاومت وصل بر روي امواج گذراي سریع ناشی از کلیدزنی در پستهاي فشارقوي با عایق گازي (GIS)
نویسندگان:
سعید سلمانی -  احمد غلامی -  سعید شهابی 
عنوان کنفرانس:
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1390
دریافت فایل مقاله:
HyperLink