حفاظت ضد جزیره ای شبکه های توزیع دارای منابع فتوولتائیک به روش انحراف فرکانس فعال
نویسندگان:
محسن حمزه -  شاهرخ فرهنگی - مهدی سردارزاده
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink