دسته بندی خطا در خطوط انتقال دومداره توسط الگوریتم درخت تصمیم
نویسندگان:
آرش جامه بزرگ - سیدمحمد شهرتاش
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink