روش جدید برای تنظیم رله های دیستانس در شبکه های به هم پیوسته
نویسندگان:
بیژن رازی - حسین عسکریان ابیانه - فرزاد رضوی - رضا محمدی
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink