روشی موثر و عملی جهت تخمین فرکانس سیستم های قدرت 
نویسندگان:
مجتبی خدرزاده -  محمدباقر سلطانی
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink