روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب در بازبست تطبیقی تک فاز 
نویسندگان:
صادق جمالی - امیر پرهام
عنوان کنفرانس:
دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1386
دریافت فایل مقاله:
HyperLink